Fotografering og filmopptak til privat bruk ved Norsk Folkemuseum er tillatt og avgiftsfritt hvis ikke annet er angitt. Det gjelder også bruk av blitz. Alle opptak som skal publiseres eller benyttes kommersielt er avgiftsbelagte, og det må innhentes tillatelse fra museet i god tid på forhånd.

Prisene for bruk av museumsområdet til fotografering og filming varierer ut fra hvor opptakene skal publiseres, se egen prisliste. Det er ikke alle bygninger og utstillinger som er frigitt til slikt bruk, og det er også begrensninger på når fotografering og filmopptak kan foregå. Hensynet til publikum er vår første prioritet. Enkelte perioder er dermed mindre tilgjengelige for fotografering og filmopptak i stor skala.

Norsk Folkemuseum har også en rikholdig bildesamling med stillbilder av de fleste av museets gjenstander og bygninger. Disse kan kjøpes gjennom Norsk Folkemuseums bildebyrå.

Retningslinjer ved fotografering og filming

Norsk Folkemuseum har forpliktet seg til å bevare sine samlinger for kommende generasjoner. Fotografering og filmopptak kan lett resultere i store påkjenninger for gjenstander og interiører. Det må derfor vises stor aktsomhet i slike sammenhenger. Full erstatning kreves av leietaker ved eventuelle skader. Norsk Folkemuseum forbeholder seg retten til å øyeblikkelig stanse opptak ved brudd på forskriftene og evt. avtale.

For alle opptak som skal publiseres, eller benyttes kommersielt, må det innhentes tillatelse fra museet i god tid på forhånd. Tillatelse skal forevises om ønskelig.

Ved publisering må det opplyses om at opptakene er gjort ved Norsk Folkemuseum.

Faktura for avtalte kostnader vil bli sendt når opptakene er avsluttet. Uforutsatte utgifter kan kreves refundert.

Kontaktperson ved Norsk Folkemuseum er Linnea Hægeland, tlf.nr.: 99 35 66 91. e-post: linnea.haegeland@norskfolkemuseum.no

Leietaker forplikter seg til å overholde følgende forskrifter:

Vedr. bygningene

 • Bygninger og gjenstander skal ikke utsettes for bruk eller håndtering som kan resultere i skade
 • Bygninger må ikke utsettes for vann eller annen fuktighet
 • Bygninger må ikke oppvarmes uten etter avtale
 • Det er ikke tillatt å slå spiker eller stifter i bygninger eller gjenstander
 • Røyking eller annen bruk av åpen varme i, eller i umiddelbar nærhet av bygningene er ikke tillatt
 • Det må vises særlig aktsomhet ved bruk av sterkt lys
 • Hunder og barnevogner skal holdes utendørs

Sikring

 • Ved all innendørs fotografering og filmopptak skal vakt fra museet være tilstede
 • Opptak med mange deltakende personer (vurderes av NF) skal ha 2 vakter tilstede
 • Vakt skal også være tilstede ved større utendørs opptak (vurderes av NF)
 • Det skal utpekes en fast kontaktperson fra leietaker

Regler for bruk av interiører

 • Besiktigelse og avtale om endring gjøres på forhånd
 • Avtalt flytting av møbler og gjenstander gjøres av museets personale på forhånd og/eller av vakten på opptaksdagen.
 • Sittemøbler kan ikke brukes uten spesifikk avtale
 • Bordplater kan kun brukes etter avtale
 • Håndtering av løse gjenstander tillates kun i samarbeid med museets personale
 • All form for rengjøring skal kun utføres av museets personale
 • Servering av mat og drikke/spising av matpakke er ikke tillatt
 • Plan for hver dag leveres på forhånd og skal omfatte følgende: Dagens aktiviteter, antall deltagende personer, produksjonsutstyr, behov for flytting/endring av interiører, bruk av rekvisitter

Praktiske detaljer

 • Nøkler utleveres ikke til leietaker
 • Parkering og oppstilling av biler og utstyr tillates kun på anvist plass, og i begrenset omfang
 • Evt. garderobe og oppholdsrom er kun på anvist sted. Ved behov kan avlastningsbord og klesstativ m/hengere leveres til opptaksbygning
 • Evt. matstell og spiseplass tillates kun på anvist sted