Norsk Folkemuseums studentstipend

Norsk Folkemuseum utlyser årlig ett – to studentstipend hvert på kr 15.000 til et mastergradsprosjekt. Formålet med stipendet er å stimulere til forskning på kildemateriale i museets samlinger og/eller forskning som bidrar til ny kunnskap om emner som inngår i museets forsknings- og utstillingsprofil.

Norsk Folkemuseum er landets største kulturhistoriske museum for tida etter reformasjonen, og har store gjenstandssamlinger, billedsamlinger og annet arkivmateriale, inkludert Norsk etnologisk granskings spørrelistemateriale.

Norsk Folkemuseum har særlig ansvar for å produsere ny kunnskap om kulturarv, tradisjoner og samfunnsutvikling i Norge fra 1500-tallet til i dag. Vi ønsker derfor søknader fra mastergradsstudenter som arbeider med prosjekter som kan belyse historiske prosesser som har formet norsk dagligliv, kultur og samfunn, så vel som prosjekter som belyser kulturelt mangfold og kompleksitet i dagens Norge. Dette kan for eksempel være oppgaver som tar for seg emner innenfor hjem og bomiljø, by- og borgerskapskultur, kulturvern og formidling av tradisjonskunnskap, håndverk, folkekunst, matkultur, samisk kultur, barnekultur, nasjonalmuseer i en globalisert verden, ulike aspekter ved nyere innvandring til Norge, m.v.

En forutsetning for å søke er at prosjektet er godkjent for masterstudiet ved et universitet eller en høgskole. Søknaden skal inneholde en kort presentasjon av prosjektet og plan for formidling. Prosjektskisse, realistisk plan for gjennomføring og bekreftelse fra veileder på at prosjektet er godkjent skal legges ved. Det må gå fram av søknaden at prosjektet er relevant og har høy faglig kvalitet. Stipendet utdeles når studenten har fått klarsignal fra veileder til innlevering. Ved utdeling av stipendet må studenten forplikte seg til å formidle resultatet enten ved å publisere en vitenskapelig artikkel i et fagtidsskrift eller i form av en liten utstilling eller digital fortelling.

Søknadsfrist er 15. februar hvert år. Nærmere opplysninger om stipendet, søknadskriteriene og aktuelle temaer kan fås ved henvendelse til
forskningskoordinator Thomas Michael Walle: thomas.walle@norskfolkemuseum.no eller 
seksjonsleder Morten Bing: morten.bing@norskfolkemuseum.no

Søknad med godkjent prosjektbeskrivelse sendes elektronisk til:
post@norskfolkemuseum.no