Forskning

seksjonsbilde

Tverrfaglig forskermiljø med allsidig kompetanse

Norsk Folkemuseum har lange tradisjoner som forskningsinstitusjon, og har i dag et aktivt, tverrfaglig forskningsmiljø. Det vitenskapelige personalet har bakgrunn fra fag som etnologi/folkloristikk (kulturhistorie), antropologi, sosiologi, historie og kunsthistorie.

Norsk Folkemuseum er landets største kulturhistoriske museum, med store samlinger fra by- og bygdemiljø. Museet har derfor et særlig ansvar for å produsere ny kunnskap om kulturarv, tradisjoner og samfunnsutvikling i Norge fra 1500-tallet fram til i dag.

Konservator Birte Sandvik med informanter fra Enerhaugen, 2012.Forskningen ved museet tar utgangspunkt i sentrale temaområder i samlingene, og har som mål å utvikle nye teoretiske og metodiske tilnærminger. Det overordnede forskningstemaet er Norge i verden og verden i Norge. Forskningen ved museet skal belyse hvordan impulser fra verden utenfor har omformet dagliglivet, og vise sammenhenger med kulturelt mangfold og kompleksitet i dagens Norge. Målet er å bidra til økt forståelse for historiske prosesser som har formet kultur og samfunn. Forskningsresultatene formidles i vitenskaplig og populær form gjennom utstillinger og publikasjoner, og legger et grunnlag for museets øvrige publikumstilbud.
Museet utgir årboken By og bygd.

Forskerne ved Norsk Folkemuseum har kompetanse på et rekke områder som barndom og ritualer, boskikk og hjemideologi, folkedikting, fotografi og bildekultur, hjemmets teknologi, industridesign, kropp og klær, maskuline idealer, matkultur, samisk kultur, seksualitet og samliv

Forskningsplan for Norsk Folkemuseum 2006 - 2014
Forslag til masteroppgave

Forskningskoordinator ved Norsk Folkemuseum er
førstekonservator Thomas M. Walle

Henvendelser til Norsk Folkemuseums forskere:

Mandag-torsdag 1000-1500

Fotografiet øverst et badeværelse fra Oslo samlet inn i forbindelse med forskningsprosjektet«Hjemmets teknologi».

NF Nye bøker

Tre nye bøker av museets konservatorer selges nå i Museumsbutikken. 

NF Etnologer på nett

Fagets historie og utvikling. Framtidsmulighetene for etnologisk kunnskap og arbeidsmåte.