Norsk Folkemuseum er i dag landets største kultur-historiske museum med ansvar for å samle, bevare og vise liv og livsvilkår i Norge i de siste 500 årene. Museet har omfattende samlinger både av bygninger, gjenstander og fotografier og en stor stab av spesialister på en rekke områder bl.a. innen samlingsforvaltning, forskning og formidling. 

En viktig aktør i det nasjonale prosjektet

Norsk Folkemuseum ble stiftet i 1894 av Hans Aall (1869-1946). Museets formål skulle være å vise hvordan «våre fedre levet og strevet, hvordan de førte sin strid mot en streng natur og mot ublide kår, dyrket sin jord, eller drev sitt sjøbruk, sin handel; sitt håndverk, hvordan de bodde og klædde sig, hvordan de opdrog sine barn, hvordan deres åndsliv formet sig under de vekslende tider, hvad de tenkte og hvad de trodde», for dermed å gi de «brede lag i nasjonen en forståelse av vårt nasjonale liv og vår kulturutvikling og en følelse av samhørighet.»

Etter noen år under trange forhold inne i Kristiania (Oslo) åpnet museet i 1902 på Bygdøy. Her ble Friluftsmuseet gradvis etablert. Blant de første bygningene var Raulandsstua fra Numedal og Åmlistua fra Setesdal.

I 1907 ble museet slått sammen med Kong Oscar IIs Samling som var verdens første friluftsmuseum, etablert i 1881 og bl.a. omfattet sta

Oscar IIs Samling, Xylografi fra 1881.

I 1907 ble museet slått sammen med Kong Oscar IIs Samling som var verdens første friluftsmuseum, etablert i 1881 og bl.a. omfattet stavkirken fra Gol og Hovestua fra Heddal.

Åpningen av  Bysmlingen i 1914.

Bysamlingen

Gjenstandssamlingene ble først stilt opp i midlertidige bygninger: «Vagtgangen», «Depotbygningen», «Kirken» og «Ridehuset». Det var utstilt folkekunst i «Bygderom» og bykultur i «Tidsværelser». De «systematiske samlingene» omfattet framkomstmidler og landbruks- og husflidsredkap.

I 1914 ble den første permanente utstillingsbygningen – «Bysamlingen» – åpnet på nordsiden av Torget på museet. Bygningen fikk i det ytre form som en 1700-talls Christianiagård. Da utstillingene sto ferdig i 1919 inneholdt bygningen en oppstilling av møbler og bohave fra norske by- og embetsmannshjem, presentert som en stilhistorisk vandring fra 1600-tallet fram til ca. 1800. Utstillingen omfattet også flere originalinteriører fra Arendal, Solør og Christiania. I 2. etasje ble det laget en utstilling som viste 1800-tallet borgerlige hjem. Denne utstillingen fikk på folkemunne navnet «Redselskabinettet»!

Nye utstillingsbygninger og 15-tun planen

På midten av 1930-tallet sto Torget ferdig med nye bygninger på de tre øvrige sidene. De nye museumsbygningene var tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen. Den første utstillingen som ble åpnet, i 1935, var Kirkesamlingen. I 1938 var alle utstillingene ferdig og museet kunne vise fram sine omfattende samlinger av bygdekunst, husflid, håndverk, musikkinstrumenter, leketøy med mere. Det var også en stor landbruksutstilling som gikk over to etasjer.

 

På slutten av 1930-tallet lanserte Hans Aall 15-tun planen. Målet var at Friluftsmuseet ikke bare skulle vise beboelseshus, men komplette gårdstun med alle slags uthus. Setesdalstunet var det første som ble realisert.

Setesdalstunet 1941

Visjonær og nyskapende

Hans Aall var museets leder i hele 52 år! Etter hans død i 1946 overtok Reidar Kjellberg som direktør. Kjellberg var kunsthistorikeren og hadde i flere år vært museets underbestyrer. Kjellberg var en visjonær, nyskapende og framtidsrettet museumsmann som gikk løs på oppgaven med full kraft. Museets satset tung både på formidling og forskning og blant annet på innsamling av arbeiderminner og husmannsminner.

De samiske samlingene ble overført fra Etnografisk museum til Folkemuseet  i 1951, og i 1958 ble det åpnet en basisutstilling om samisk kultur. På 1960-tallet ble Gamlebyen videre utviklet, først og fremst med fem små hus fra forstaden Enerhaugen, deretter med kolonialforretning. Chrystiegården fra Brevik, som var overført til museet i 1916, ble åpnet for publikum i 1971.

I 1975 ble historikeren Halvard Bjørkvik museets leder. I hans periode som direktør ble store deler av «Den norske samlingen» fra Nordiska museet i Stockholm overført til Norsk Folkemuseum. Dette var gjenstander samlet inn i Norge på slutten av 1800-tallet, og som nå ble returnert og presentert i særutstillingen «Kultur i retur» i den nyoppførte museumsbygningen «Vognremissen».

Norges fremste kulturhistoriske museum

Fra 1990 til 2000 var Erik Rudeng museets direktør. Dette ble et begivenhetsrikt tiår hvor museet både satset på samlingsforvatning, forskning og store årlige utstillinger. Det ble bygd nytt sentralmagasin på museet og gjenstands- og billedkatalogene ble digitalisert, Fra 1995 til 2000 ledet museet det store nettverksprosjektet «Menneske og bomiljø», med deltakelse fra en rekke museer og universitetsinstitutt og støtte fra Norges forskningsråd.

Olav Aaraas har vært museets direktør siden 2001. Av viktige prosjekter i hans «regjeringstid» kan nevnes rehabilitering av museets restaurant «Gjestestuene», ny festplass med stor amfiscene, rekonstruksjon av Henrik Ibsens hjem og ny fast utstilling i Ibsenmuseet (2006) og innredningen av OBOS-gården – Wessels gate 15 (ferdig i 2009).

I de senere år har museets ansvarsområde blitt stadig utvidet og Stiftelsen Norsk Folkemuseum omfatter nå, i tillegg til selve Folkemuseet, Bogstad gård i Sørkedalen og Ibsenmuseet i Arbinsgate, både Bygdø Kongsgård (fra 2004), Eidsvoll 1814 med Eidsvollsbygningen og Wergelands Hus (2009) og Norsk Maritimt Museum (2016)

 


Norsk Folkemuseums
direktører

 

Hans Aall var museets grunnlegger<BR>og direktør fram til 1946 
Kunsthistorikeren Reidar Kjellberg var museets direktør fra 1946 til 1974.
 Historikeren Halvard Bjørkvik var <BR>direktør fra 1975 til 1989..
   Erik Rudeng var direktør fra <BR>1990 til 2000.
   Liv Hilde Boe var sjefskonservator fra 1991 og museets direktør 2000-2001.
  Olav Aaraas har vært Norsk Folkemuseums direktør fra 2001.